Regulament

Biroul de Credit al Caselor de Ajutor Reciproc din Romania (BCCAR)

-Regulament de organizare si functionare in etapa I de dezvoltare-

Art.1      Biroul de Credit al Caselor de Ajutor Reciproc din Romania (denumit in continuare prescurtat BCCAR), este o structura organizatorica fara personalitate juridica, constituita la nivel national de catre casele de ajutor reciproc si alte institutii financiare nebancare care isi asuma, in baza unei cereri de adeziune (Anexa1), respectarea prevederilor prezentului regulament si a legislatiei nationale referitoare la organizatiile de acest fel.
Art.2      Obiectivul BCCAR este informarea operativa a organizatiilor aderente si sprijinul in actiunile de depistare si descurajare a fraudulentilor si a rau-platnicilor, precum si informarea cu date privind bonitatea solicitantilor de imprumuturi si a girantilor lor, in scopul protejarii sumelor economisite de catre propriii membri.
Art.3      Biroul de Credit al Caselor de Ajutor Reciproc (BCCAR) se va dezvolta in 3 etape:
a.      Etapa I: participanţii vor transmite la BCCAR, în format electronic, informaţiile negative, respectiv:
                                                  i.      Debitori aflati in executare silita;
                                                ii.      Debitori cu restanţe la plată mai mari de 60 de zile;
                                              iii.      Fraudulenţi - persoane care au savârşit o infracţiune sau contravenţie în relaţia directă cu un participant, pentru care s-a emis o hotărâre judecătorească definitivă sau irevocabilă, după caz, sau prin acte administrative necontestate;
                                              iv.      Declaraţii cu inadvertenţe - date neconforme cu realitatea furnizate de persoane fizice la momentul solicitării imprumutului.
b.      Etapa a II-a: participantii vor transmite, pe langa informatiile de la lit. a. si informatii de natura pozitiva, respectiv vor fi prelucrate informaţiile referitoare la   tipurile de imprumuturi acordate de catre organizatiile  participante în sistemul BCCAR, datele de identificare ale imprumutatilor si girantilor acestora, cuantumul sumelor acordate, etc.
c.       Etapa a III-a: BCCAR va fi organizat ca asociatie sau societate comerciala deplin independenta fata de casele de ajutor reciproc si federatiile fondatoare, si va fi in masura sa puna la dispoziţia tuturor membrilor CAR si a cetatenilor interesati informatii complete privind inscrierea lor in bazele de date ale BCCAR. Pana la ajungerea in aceasta etapa de dezvoltare,  cetatenii interesati vor putea obtine aceste informatii numai de la casele de ajutor reciproc ai caror membri sunt sau au fost.
Art.4      Vor fi raportate şi înregistrate in baza de date centralizata a BCCAR informaţii referitoare la persoanele fizice care au contractat sau intentioneaza sa contracteze imprumuturi, astfel:
a.      Imprumutatii si girantii lor, care nu au restituit imprumuturile contractate si care se afla in curs de executare silita (incepand cu etapa I de dezvoltare a BCCAR);
b.      Imprumutatii si girantii lor, care au intârzieri la plata ratelor scadente, mai mari de 60 de zile calendaristice (incepand cu etapa I de dezvoltare a BCCAR);
c.       Fraudulentii, respectiv persoanele care au prezentat declaratii sau inscrisuri false (incepand cu etapa I de dezvoltare a BCCAR);
d.      Imprumutatii si girantii lor, care au contractat credite si care nu inregistreaza intarzieri in plata ratelor (in etapa a 2-a de dezvoltare a BCCAR);
e.       Membrii care au depus cereri de imprumut si girantii acestora (in etapa a 2-a de dezvoltare a BCCAR).
Art.5      In etapa I de dezvoltare, baza generala de date a BCCAR va fi redactata cu ajutorul programului Microsoft Excel 2003 si va contine urmatoarele coloane, cu urmatoarea  formatare:
a.      Nume si prenume (fara diacritice);
b.      CNP (formatare text);
c.       Motivul inscrierii (se vor inscrie urmatoarele situatii: Executare silita, Restantier,  Fraudulent sau Girant executare silita/ Girant restantier/ Girant fraudulent). Precizare: restantierii se inscriu in baza de date a BCCAR numai pt. intarzieri la plata ratelor de imprumut mai mari de 60 zile.
d.      Data inscrierii in baza de date (formatare text). Se inscrie: Anul.Luna.Ziua (AAAA.LL.ZZ);
e.       Organizatia din care face parte (denumirea pe scurt a CAR/IFN, fara ghilimele);
f.       Data incetarii motivului inscrierii in baza de date (formatare text). Se inscrie: Anul.Luna.Ziua (AAAA.LL.ZZ);
g.      Data radierii din baza de date a BCCAR. Precizare: radierea se va face dupa 4 ani de la incetarea motivului inscrierii in baza de date a BCCAR.
Art.6      Pot consulta baza generala de date a BCCAR doar persoanele imputernicite, prin cererea de adeziune, de catre organizatiile membre. Persoana imputernicita trebuie sa aiba acces permanent la Internet si la e-mailul comunicat, sa aiba cunostinte generale despre bazele de date electronice si sa cunoasca foarte bine lucrul cu programul informatic Microsoft Excel.
Art.7      Organizatiile aderente sunt obligate sa furnizeze, la cererea oricarei alte organizatii membre, si alte informatii despre persoanele pe care le-a inscris in baza generala de date (suma imprumutata, date de identificare si de contact, debite, etc).
Art.8      Fiecare organizatie aderenta la BCCAR este raspunzatoare si va asigura, de sine statator si numai pentru membrii sai,  indeplinirea obligatiilor ce decurg din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv asigurarea urmatoarelor drepturi:
a.      Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legatura cu propria persoană sunt sau nu prelucrate;
b.      Dreptul de intervenţie: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii;
c.       Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
Art.9       Perioada de stocare a datelor este de 4 ani in cazul fraudulentilor si a celor aflati in executare silita, inclusiv pentru girantii acestora,  si pana la data ultimei actualizări transmise, în cazul restantierilor care si-au achitat ratele restante, inclusiv pentru girantii acestora.
Art.10  Inscrierea persoanelor, actualizarea datelor si radierea persoanelor din baza de date se va face numai de catre delegatii autorizati de catre organizatiile aderente, pentru membrii proprii.
Art.11  Pana la obtinerea statutului de asociatie cu personalitate juridica distincta sau de societate comerciala, conducerea BCCAR va fi exercitata de catre un Consiliu de Administratie (CA) format din cate un reprezentant al fiecarei organizatii aderente la BCCAR. Fiecare organizatie aderenta, indiferent de marime, are dreptul la un singur vot in CA.
Art.12  Conducerea executiva se va asigura de catre un Birou Operativ format din 3 membri, ales anual de catre membrii CA,  cu majoritatea voturilor,  astfel:
a.      Presedintele Consiliului de Administratie;
b.      Vicepresedintele;
c.       Secretarul.
Art.13  Deciziile adoptate de CA sunt obligatorii pentru organizatiile aderente. 
Art.14  Deciziile CA de interes public vor fi aduse la cunostinta membrilor CAR si a publicului larg pe site-ul de Internet al BCCAR.
Art.15  Secretarul este si responsabilul/administratorul general al bazei de date a BCCAR.
Art.16  Consiliul de Administratie va decide, functie de conditiile de dezvoltare concrete si cerintele impuse de catre organizatiile aderente, intocmirea Statutului BCCAR si trecerea in urmatoarele etape de dezvoltare.
Art.17  Prezentul regulament poate fi modificat  prin decizie a Consiliului de Administratie.

Data: 10.01.2017


Anexa 1

Biroul de Credit al Caselor de Ajutor Reciproc (BCCAR)

 


CERERE DE ADEZIUNE
.......................................................................................................................................................
(denumirea CAR / IFN)

am hotarat sa aderam la Biroul de Credit al Caselor de Ajutor Reciproc (BCCAR).
Ne angajam sa respectam Regulamentul de organizare si functionare al acestei structuri si ne asumam intreaga raspundere juridica pentru datele inscrise in baza de date a BCCAR de catre imputernicitul nostru mai jos desemnat.
Imputernicitul nostru pentru accesarea si gestionarea informatiilor din baza de date a BCCAR este d-na/dl.
.....................................................................................................................................................
(numele si prenumele)

Datele de contact ale imputernicitului, necesare autorizarii accesului la baza de date a BCCAR:
Telefon
E-mail
Adresa postala de corespondenta:
Data aderarii:


PRESEDINTE/DIRECTOR,


.............................................................................................................................................
(numele, prenumele, semnatura si stampila)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu